Speciale zorg voor specifieke behoeften


Naar de schoolgids index


Door middel van observaties, toetsen en het leerlingvolgsysteem kunnen achterstanden en voorsprongen in de ontwikkeling van kinderen mogelijk in een beginstadium worden ontdekt.

1. Leerlingen met een voorsprong in de ontwikkeling
Op De Bottel is een protocol opgezet hoe om te gaan met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Als kinderen op school komen wordt meteen al nagegaan of er sprake kan zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. Verder worden deze kinderen extra uitgedaagd. Vanaf groep 4 kan de leerling in minder tijd een methode doorwerken, zodat er tijd over blijft voor meer uitdagende opdrachten. De Bottel streeft ernaar om in een periode van 4 jaar een aangepast leerstofaanbod te hebben gerealiseerd voor kinderen die te weinig uitdaging vinden in het regulier leerstofaanbod.
Dit willen we realiseren door:

  • zo vroeg mogelijk in kaart te brengen welke leerlingen in aanmerking komen voor een aangepast leerstofaanbod (hiervoor wordt gebruik gemaakt van de module signalering uit het ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’(DHH);
  • gegevens te verzamelen om richtlijnen te krijgen voor het didactisch en het pedagogisch handelen van de leerkracht (hiervoor wordt gebruik gemaakt van de module diagnostiek uit het DHH);
  • de gegevens van de diagnostiekprocedure te bespreken door de leerkracht en de intern begeleider.
  • de uitkomst van de module diagnostiek te bespreken met ouders. In dit gesprek wordt indien mogelijk al ingegaan op het vervolgtraject.
  • het opstellen van een handelingsplan waarin wordt aangegeven welke keuzes er worden gemaakt betreffende het leerstofaanbod.

2.  Leerlingen met een achterstand in de ontwikkeling
De groepsleerkracht bespreekt tijdens leerling/groeps besprekingen de betreffende leerling met de interne begeleider. Soms is er sprake van een kortdurende achterstand.  Is het een probleem dat langer duurt, dan gaan we verder met het opstellen van een HGPD. (Handelingsgerichte procesdiagnostiek). We kijken waar het kind staat, hoe we daarmee verder kunnen. Het is een proces dat door loopt, waarbij je probeert om steeds maatwerk te leveren.
Als er voldoende gegevens zijn van de betreffende leerling, worden er handelingsafspraken gemaakt. Deze afspraken worden gemaakt door de groepsleerkracht en de interne begeleider, samen met de ouders en de leerling.
De ouders krijgen 2 kopieën van de afspraken. Gevraagd wordt om één ervan te ondertekenen en mee terug te geven naar school. Zo kan in het dossier van de leerling alles compleet bewaard worden. Indien een leerling werkt met een HGPD worden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden.

Wanneer een leerling bij de toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijft steken op eenzelfde laag niveau en dit duurt minimaal 1 jaar, dan worden de ouders uitgenodigd om samen met de groepsleerkracht en intern begeleider te bekijken hoe het beste verder gegaan kan worden. Meestal zal dit leiden tot het gaan volgen van een “eigen leerlijn” voor de leerling. Het klassikale programma wordt losgelaten en de leerling gaat op zijn/haar eigen niveau met het betreffende vakgebied aan de slag. Eea zal dan vanaf groep 6 worden beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor dat kind.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids