Pestprotocol


Naar de schoolgids index


Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken.
Het pestprotocol hebben wij opgesteld met als doel:

"Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen."

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar, als er zich ongewenste situaties voordoen, aanspreken op deze regels en afspraken.
Wij maken de kinderen duidelijk welk gedrag gewenst is.

Het gehele protocol, inclusief tips en achtergrondinformatie, is te downloaden via onze website. Hieronder staan enkel de te volgen stappen van het protocol beschreven.

0. Iemand heeft een pestprobleem gesignaleerd.

Het is belangrijk dat leerkrachten en ouders alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen de norm overschrijden.
Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

 • Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen.
 • Zogenaamde 'leuke' opmerkingen maken over een klasgenoot.
 • Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven.
 • Briefjes doorgeven.
 • Beledigen.
 • Opmerkingen maken over de kleding.
 • Isoleren en negeren.
 • Buiten school opwachten.
 • Slaan of schoppen.
 • Kwetsende taal op het gastenboek.
 • Op weg naar huis achterna rijden.
 • Naar het huis van de gepeste gaan.
 • Bezittingen afpakken of stukmaken.
 • Schelden of schreeuwen.
 • Pesten via Facebook, Skype, Twitter, Whatsapp etc. of e-mail.

Ook minder directe signalen kunnen op pesten duiden:

 • Vaak alleen staan in de pauze of bij de pleinwacht gaan staan.
 • Vaak alleen met jongere kinderen spelen.
 • Niet naar buiten willen op school.
 • Niet meer naar school willen of aangeven zich ziek te voelen.
 • Niet (meer) worden uitgenodigd door andere kinderen.
 • Andere kinderen reageren negatief op een fout of een idee van het betreffende kind.

Deze signalen kunnen echter ook voorkomen bij andere problemen, dus is het zaak goed uit te zoeken waar de basis van deze signalen ligt.

1. Hij/zij meldt dit bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht heeft een gesprek met de betrokken kinderen (zowel de pesters als het gepeste kind).

Bij het gesprek zal hij proberen een antwoord te geven op de volgende vragen:

 • wat is er precies gesignaleerd?
 • wanneer is het gesignaleerd?
 • was er sprake van pesten?
 • is er al eerder iets opgevallen? (patroon? Regelmaat?)

2. Wanneer de leerkracht, eventueel in overleg met anderen (groepsleerkracht van het vorig schooljaar, de interne begeleider, andere collegae) tot de conclusie komt, dat er sprake is van pesten zal er een gesprek plaatsvinden tussen de betrokkenen en de leerkracht. De directie wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Er zullen vragen gesteld worden als:

 • Waarom doen jullie zo vervelend naar elkaar toe?
 • Gebeurt dit al langer?
 • Hoe stoppen we dit?

3. Naar aanleiding van dit gesprek zullen er concrete afspraken gemaakt worden. Van dit gesprek wordt door de groepsleerkracht een verslag gemaakt. De eigen leerkracht bespreekt, indien dit een meerwaarde heeft, met de klas het gebeuren. Hij bespreekt dit ook met de betrokken ouders. Tenslotte informeert hij de ib-er en de directie.

Begeleiding van een kind dat gepest wordt:

 • Naar het kind luisteren en zijn/haar probleem serieus nemen.
 • Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.
 • Samen met het kind werken aan oplossingen.
 • Gesprek met de ouders van het gepeste kind.
 • Afspraken maken over aanpak met ouders en kind.

Begeleiding van een kind dat pest/ de meelopers:

 • Met het kind bespreken welk effect zijn/haar gedrag heeft voor de gepeste.
 • Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.
 • Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.
 • Gesprek met de ouders van de pester. Wat is/kan de oorzaak zijn van het pesten?

Hulp bieden aan de zwijgende middengroep.
De middengroep wordt betrokken bij het oplossen van het pestprobleem door:

 • Met de leerlingen te praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.
 • Met de leerlingen te overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen.
 • Samen met de leerlingen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.

4. Mocht er onvoldoende verandering in de situatie zijn gekomen, dan zullen de ouders van zowel de pester(s) als de gepeste(n) uitgenodigd worden voor een gesprek op school. Tijdens dit gesprek zullen er concrete afspraken gemaakt worden. Tijdens het gesprek zijn vanuit de school de groepsleerkracht ,de ib-er en de directrice aanwezig.

Voor tips en adviezen zie de bijlage van dit protocol.

 • Zonodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijv. een sociale vaardigheidstraining.
 • Zonodig inschakelen School Maatschappelijk Werk, schoolarts of Jeugdzorg.

5. Na twee weken wordt de balans opnieuw opgemaakt. Wanneer het nodig is zullen er nieuwe stappen worden ondernomen en vervolgafspraken worden gemaakt.

Indien de zaak erger is geworden gaan we naar stap 6 indien beter naar stap 7!

6. Wanneer bovenstaande stappen niet tot een bevredigende oplossing leiden, wordt de directrice van de school in de aanpak betrokken.

Voor het protocol “schorsen en verwijderen”  zie het handboek van Dynamiek scholengroep www.dynamiek.nu
In uitzonderlijke gevallen zal er een ouderavond belegd worden door de groepsleerkracht voor de ouders van de groep waar het gepeste kind in zit.
In elk geval zal er blijvend gewerkt worden aan het probleem totdat we door kunnen naar stap 7.

7. De betrokkenen worden gecomplimenteerd, indien het pesten een halt wordt toegeroepen.

Natuurlijk zal eenieder alert blijven om herhaling te voorkomen.

8. Als evaluatief moment stellen we ons de vraag wat dit pestgeval ons geleerd heeft?

Bevindingen zullen worden besproken met IB-er en algemene leerpunten zullen tijdens teamoverleg meegenomen worden.
Tweejaarlijks zal het protocol worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids