Het volgen van de ontwikkeling van kinderen


Naar de schoolgids index


Op De Bottel worden de kinderen systematisch gevolgd in hun ontwikkeling. 
In de groepen 1 en 2 worden de kinderen gevolgd met het observatie instrument KIJK. Verder worden  er toetsen afgenomen op het gebied van taal en rekenontwikkeling en een leesvoorwaardentoets (in groep 2) vanuit het dyslexieprotocol. 
In groep 3 t/m 8 maken we, naast de methodegebonden toetsen, ook gebruik van de landelijke (Cito)toetsen. Voor uitgebreide info hierover zie de site van Cito: 
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders 

Op het einde van de schoolloopbaan nemen we een (verplichte)eindtoets af. Dynamiekbreed is gekozen voor een adaptieve, digitale eindtoets genaamd ROUTE 8. Voor meer informatie kijk op www.route8.nl 

Deze landelijke toetsen hebben naast een leerling volgende functie ook een signalerende functie:

  • heeft de leerling de gewenste ontwikkeling, gaat hij genoeg vooruit?;
  • hoe is de ontwikkeling van de groep?
  • hoe is het gesteld met de kwaliteit van het onderwijs?

Wanneer een leerling een toets zodanig maakt dat de leerkracht samen met de intern begeleider concludeert dat er actie moet worden ondernomen, worden de ouders op de hoogte gesteld van het resultaat van de toets. Verder worden toetsuitslagen besproken tijdens de oudergesprekken.

De leerkrachten houden het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen bij door middel van aantekeningen in het kinderdagboek. Daarbij nemen de leerkrachten twee keer per jaar de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) af. Leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen zelf ook een SCOL-lijst in. In de groepen 1-2 wordt  SCOL ingezet voor de zorgleerlingen.
Socitijger wordt daarnaast tweemaal per jaar afgenomen in de groepen  5-8. Dit is een instrument dat kinderen zelf invullen. Hiermee krijgen we goed zicht op de plaats van het kind in de groep. 

Vanaf 2014 werken we ook structureel met het DHH; digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit instrument wordt schoolbreed ingezet om zicht te krijgen op de behoeften van de meer begaafde leerlingen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids