Grenzen aan de zorg


Naar de schoolgids index


Scholen spelen steeds meer in op verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen. Tevens constateren wij een toename van problemen bij kinderen. Deze problemen zijn niet alleen cognitief maar ook motorisch of sociaal-emotioneel van aard.
Bijna alle scholen, dus ook De Bottel, vinden dat de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd onze zorg verdienen en dat sommige kinderen extra zorg nodig hebben.
Er zijn echter ook grenzen aan de omvang en de inhoud van de zorg die De Bottel kan bieden.
Wanneer is echter deze grens bereikt en op welke wijze kunnen wij dit duidelijk maken?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het is onmogelijk om harde, objectieve criteria te formuleren ( zoals het aantal kinderen met een specifieke behoeften, het aantal handelingsplannen, aard van de problematiek) en deze vervolgens langs de meetlat te leggen. 
Voor ons is duidelijk dat elke specifieke situatie, elk kind een afzonderlijke afweging vereist.
Die afweging heeft betrekking op 3 aspecten, namelijk:

1. De behoefte van het kind, bijvoorbeeld….

  • Voelt het kind zich veilig en vertrouwd? 
  • Ontwikkelt het kind zich?

2.  De mogelijkheden van de school, bijvoorbeeld….

  • Wat is de draagkracht van de school?
  • Kan de school de zorg goed organiseren?
  • Hebben de leerkrachten voldoende kennis en vaardigheden?

3.  De invloed van het kind op zijn/haar omgeving, bijvoorbeeld….  

  • Is de veiligheid van andere kinderen in het geding?

We zullen deze afwegingen uiterst zorgvuldig maken en  goed communiceren met alle betrokkenen, met name de ouders/verzorgers. De afspraken met ouders/verzorgers worden schriftelijk vastgelegd. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids