Vrijstelling van het onderwijs


Naar de schoolgids index


Omstandigheden waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind De Bottel te laten bezoeken zijn :

  • als de school gesloten of het onderwijs geschorst is;
  • als het bezoeken van de school door uitzonderlijke omstandigheden verboden is;
  • als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd is;
  • wegens ziekte van de leerling;
  • indien de specifieke aard van het beroep van een der ouders schoolbezoek tijdelijk onmogelijk maakt;
  • wegens vervullen van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging
  • wegens andere gewichtige omstandigheden, dan die hiervoor staan vermeld.(Leerplichtwet Artikel 11).

Op besluiten van de leerplichtambtenaar of de directeur van de school over verzoeken tot vrijstelling van geregeld schoolbezoek is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids