Ouderbijdrage

Over de vrijwillige ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €14,00 per leerling.

Dit bedrag geldt voor leerlingen die een volledig schooljaar bij ons op school zitten. Instromende leerlingen betalen €14,00 min het aantal maanden (x €1,50) dat ze nog niet op De Bottel zaten. Ouders van deze leerlingen krijgen hierover bericht van de penningmeester van de ouderraad.

De volgende activiteiten worden mede bekostigd uit de ouderbijdrage:

·        Een bijdrage aan culturele activiteiten, crea/techniek/expressiemiddagen.

·        Kosten die verbonden zijn aan vieringen rondom Sintermerte, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen.

·        Een bijdrage aan sportieve activiteiten, de Horster Wandel-3-daagse en de Koningsspelen.

·        Een deel van de kosten verbonden aan de schoolverlatersavond voor groep 8 aangezien (bijna) iedere leerling een keer afscheid neemt van De Bottel. Dit afscheid wordt altijd groots opgezet zodat het voor de kinderen een onuitwisbare herinnering wordt. 

 

De kosten van het schoolreisje vallen NIET onder de ouderbijdrage. Deze kosten kunnen per groep en per jaar wisselen en worden dan ook jaarlijks vastgesteld. De buskosten zullen altijd in rekening gebracht worden, ook als uw kind onverhoopt niet mee zou kunnen. De overige kosten krijgt u wel terug.

 

De ouders binnen de MR hebben recht op instemming omtrent de vaststelling, wijziging, hoogte van het bedrag én over de besteding van het bedrag. Mocht er op het einde van het schooljaar nog geld over zijn, dan komt dit altijd ten goede aan de kinderen van de school. Het team kan hiervoor wensen indienen. Samen met de ouderraad wordt bekeken wat er aangeschaft wordt. Meer over de ouderbijdrage – onder meer de betaling - leest u aan het begin van het schooljaar op ISY.

De ouderbijdrage is niet verplicht

Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan.

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan.

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids