Leerlingdossier


Naar de schoolgids index


Op onze school wordt er voor ieder kind een leerlingdossier bijgehouden.
Het dossier bevat administratieve gegevens, onderwijskundige gegevens en soms ook een psychologisch rapport. 
Het onderwijskundig rapport is het belangrijkste onderdeel uit het  leerlingdossier. Het rapport geeft inzicht in de resultaten van uw kind, zijn werkhouding, het schooladvies en eventuele aandachtspunten. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd. U vindt in het rapport bijvoorbeeld: notities van besprekingen over uw kind, notities van gesprekken die de leerkracht met u gevoerd heeft, verslagen van speciale onderzoeken, toetsuitslagen en rapportgegevens en mogelijk de resultaten van extra hulp aan uw kind en de plannen hiervoor. 
U heeft als ouder /verzorger het recht om alle onderdelen van het dossier van uw kind in te zien.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient  u een afspraak te maken met de directeur.  Binnen een week regelt deze vervolgens een afspraak met u hiervoor.  Bij het inzien van het dossier is altijd iemand van de school aanwezig in verband met de privacy van anderen. Indien u dat wenst, heeft u recht op een kopie van het leerlingdossier. Wanneer er gegevens in het dossier staan die feitelijk onjuist zijn, kunt u deze laten verbeteren of verwijderen.
In verband met de privacy is het leerlingdossier alleen toegankelijk voor de ouders/verzorgers van het kind, de schoolleiding en het onderwijspersoneel dat bij uw kind betrokken is. In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingdossier aan derden te geven, bijv. bij de aanvraag van een leerlinggebonden budget, de plaatsing van een kind op het speciaal onderwijs, of bij de overgang naar een andere school. 
Voor de overige gevallen moet u eerst als ouders hiervoor toestemming geven. Het onderwijskundig rapport wordt vernietigd twee jaar nadat uw kind van school is. De administratieve informatie over uw kind  moet de school bewaren tot vijf jaar nadat uw kind van school is gegaan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids