6. Schoolontwikkelingen


Naar de schoolgids index


Onze voornemens voor 2017-2018

Onze voornemens vinden hun basis in de visie en beleidsvoornemens die in het schoolplan 2015-2019 zijn vermeld. Tevens wordt er in sterke mate aangesloten bij de ontwikkelingen die de laatste jaren al zijn ingezet.
In ons Jaarplan staan onderstaande onderdelen specifieker uitgewerkt.

a. Taal/lezen

Bij taal en lezen scherpen we de ingezette koers nogmaals aan. Het taalbeleidsplan zal zijn uitwerking weer verder krijgen en daar waar nodig, worden bijgesteld.
Borging blijft nodig op alle taaldomeinen. WS (woordenschat), BL (begrijpend lezen) en TL (technisch lezen) zijn klaar, maar blijven onderhoud en aanscherping behoeven. Het een en ander zal komend jaar ook bewust gekoppeld worden aan het werken aan de vaardigheden voor de 21e eeuw.

b.   Rekenen

Het rekenonderwijs zal met de aanschaf van Snappet niet automatisch een impuls krijgen. Wij zijn ons er van bewust dat het ook gaat om leerkrachtvaardigheden; wat hebben kinderen nodig en hoe bieden wij hen dat aan. We gaan aan de slag met rekengesprekken, naast de algemene kindgesprekken en taal-leesgesprekken. In ons rekenbeleidsplan staat uitgewerkt hoe wij dit in een Co-creatie samen met het BCO vorm gaan geven.

c. ICT

We zullen blijven werken aan ontwikkelingen en uitbreidingen op gebied van ICT. We gaan Snappet steeds meer inzetten om ons onderwijs kindgerichter te maken en minder methodegericht. 
We gaan de hedendaagse onderwijsbehoefte van de kinderen omzetten in nieuw onderwijskundig beleid en willen de actieve betrokkenheid van kinderen hierdoor vergroten. Het opzetten van een ICT beleidsplan zal hiervan onderdeel uitmaken.

d. Onderwijs op maat

We brengen de totale ontwikkeling en behoeftes van al onze kinderen in beeld en zullen hier dan ook steeds beter bij aan kunnen sluiten. We hebben oog voor zowel de sterkere als de zwakkere leerlingen. We werken met een ondersteuningsplan voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en we werken in een plusgroep vanuit een toegespitst beleidsstuk voor de aanpak van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een en ander zal zeker ook praktische gevolgen hebben voor ons handelen in de klas. 
Het werken met gedragskaarten blijft onze aandacht houden en daarnaast heeft onze eerste prioriteit het goed invoeren van het traject van De Vreedzame School. Hier zien wij mogelijkheden om echt Grip op Gedrag>grip op gedachten te krijgen en zo te werken aan de basis: de zelfregulatie bij kinderen.

e. Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is een continu proces wat structureel gekoppeld wordt aan het werken met kwaliteitskaarten (WMK) en wat middels de studiebijeenkomsten met Cees Bos en in het clusteroverleg en teamoverleg, herhaaldelijk op het programma zal staan.
Wij gaan de grote kijkwijzer structureel inzetten en daar waar nodig nog aanscherpen.
Daarnaast gaan we meer gebruik maken van individuele talenten van leerkrachten en willen we hun eigenaarschap vergroten door in te zetten op expertisegroepen.

f. Blijven werken aan een professionele cultuur en het werken aan leerkrachtvaardigheden

  • Door samen te werken aan de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap. De aandacht blijft gefocust op het geven en ontvangen van feedback; elkaar aanspreken op afspraken. (Aangevuld met intervisie en andere vormen van samenwerkend leren.)
  • We werken aan een bekwaamheidsdossier; eenieder gaat zijn eigen ontwikkeling in kaart brengen. Eigen leervragen en reflectie op eigen rol staan centraal. Directie zal volgen en sturen middels observaties en gesprekken.

Naast deze geplande activiteiten zullen er ongetwijfeld nog ad hoc zaken komen, die aandacht verdienen. Toch willen we deze zaken bewust klein houden!

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids