De ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


De vrijwillige ouderbijdrage  is in overleg met de MR vastgesteld op € 14,00 per leerling. Dit bedrag geldt voor leerlingen die een volledig schooljaar bij ons op school zitten. Instromende leerlingen betalen € 14,00 min het aantal maanden (x € 1,50) dat ze nog niet op De Bottel zaten.
Ouders van deze leerlingen krijgen hierover bericht van de penningmeester van de ouderraad.
De ouders binnen de MR hebben recht op instemming omtrent de vaststelling, wijziging, hoogte van het bedrag én over de besteding van het bedrag.
De volgende activiteiten worden mede bekostigd uit uw bijdrage :

  • Een bijdrage aan culturele activiteiten, crea/techniek/expressie middagen.
  • Kosten die verbonden zijn aan sinterklaas, kerst, carnaval en pasen. De koningsspelen; hiervoor worden soms spellen gehuurd en de kinderen krijgen een traktatie enz.
  • Een deel van de kosten verbonden aan de schoolverlatersavond voor groep 8 aangezien (bijna) iedere leerling een keer afscheid neemt van De Bottel. Dit afscheid wordt altijd groots opgezet zodat het voor de kinderen een onuitwisbare herinnering is.

Mocht er op het einde van het schooljaar nog geld over zijn, dan komt dit altijd ten goede aan de kinderen van de school. Het team kan hiervoor wensen indienen en samen met de ouderraad wordt bekeken wat er aangeschaft wordt.
De kosten van het schoolreisje vallen niet onder de ouderbijdrage. Deze kosten kunnen per groep en per jaar wisselen en worden dan ook jaarlijks vastgesteld. De buskosten zullen altijd in rekening gebracht worden, ook als uw kind onverhoopt niet mee zou kunnen. De overige kosten krijgt u wel terug.
Meer over de ouderbijdrage -o.a. hoe die betaald kan worden-  leest  u aan het begin van het schooljaar op ISY.
Uit het bovenstaande blijkt dat de ouderbijdrage alleen maar ten goede komt aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook wenselijk/belangrijk dat u deze bijdrage doet. We hebben er echter begrip voor als u het financieel moeilijk(er) op kunt brengen. Daarom willen wij u er op wijzen dat mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming kunnen vragen bij de gemeente door middel van een vrij eenvoudige procedure. Zie HIER  de folder van Stichting Leergeld.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids