2. Waar De Bottel voor staat


Naar de schoolgids index


Onze collectieve ambitie

Op BS De Bottel hebben we veel oog voor de ontwikkeling van persoonsvorming; karakter en talent.  Wij werken daarnaast continue aan kennisontwikkeling; we vergroten kennis en leervermogen bij onze kinderen en onszelf. Hierbij zien we maatschappelijke voorbereiding; goed burgerschap en sociale vaardigheid, mede als onze kerntaak.
Wij hebben respect en verantwoordelijkheid; voor jezelf en de ander in een brede omgeving, heel hoog in het vaandel staan. Dit alles geven wij vorm met mensen die vanuit passie het werken, leven en leren van en met kinderen centraal hebben staan.

Onze onderliggende overtuigingen:  

 • Winnen doe je op je sterke punten.
 • Ik ben oké, jij bent oké!

Het logo

We maken deel uit van, en voelen ons verbonden met ‘Dynamiek Scholengroep, daagt uit tot leren!’
Op onze school voegen we daar aan toe: ‘Basisschool De Bottel, daagt uit tot leren samen werken aan verbinding’

De Bottel stond altijd al voor de veilige schil, de omgeving waar kinderen de beste voedingsstoffen en zorg kregen om te groeien totdat ze rijp waren om de wereld in te gaan en zich op een nieuwe plek verder te ontwikkelen tot volwaardige leden van onze maatschappij. 
In 2015 is er voor gekozen om het logo eigentijdser te maken; meer passend bij de huidige staat van het onderwijs en de visie hierop van basisschool De Bottel.

De naam van de school blijft onveranderd en staat dan ook helder midden in de roos. De verschuiving zit met name in het denken: van focus op de bottel als een veilig gesloten geheel, naar meer openheid in een open roos richting wereld. Kwetsbaar en krachtig; uit op de groei en bloei van ieders talent,  in al zijn verschillende kleurschakeringen. 

De Bottel waar het belang van samen werken aan verbinding in de kern ook zichtbaar is gemaakt door de koppeling van de letters bottel: 

 • de verbinding van wat was en wat is: waar het belang van de bottels veiligheid en geborgenheid blijft én vaardigheden, kennis en hedendaagse competenties in bloei en groeikracht van elke prachtige roos centraal staan; (Winnen doe je op je sterke punten.)
 • de verbinding met jezelf: waarin we allemaal onze eigen kleurnuance mogen hebben waarin we het beste tot ons recht komen; (Ik ben oké,)
 • de verbinding met de medemens: waar ieders talent er toe doet en hoe we daar samen het beste uit halen; (jij bent oké!)
 • en tenslotte de verbinding met onze omgeving: waarbij  iedereen en alles continue deel uitmaakt van onze snel veranderende maatschappij.

Verder verbinden wij ons ook nadrukkelijk aan de kernwaarden zoals ze in het koersplan van Dynamiek zijn beschreven:

 • Passie
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid  

Missie-kern- identiteit

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle
leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel
verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).
Onze school heeft drie hoofdtaken: leren, brede vorming en ontwikkelen. Wij richten ons in balans dan ook op
leren (rekenen, taal-lezen) en brede vorming (algemene ontwikkeling) en ontwikkelen (sociale ontwikkeling en
burgerschap).


Ontwikkelen

Visie op burgerschap

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang
om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan en hun keuzes maken, waarbij ze niet
alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In onze school leren wij leerlingen
daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

Missie-kern- identiteit

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle
leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel
verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).
Onze school heeft drie hoofdtaken: leren, brede vorming en ontwikkelen. Wij richten ons in balans dan ook op
leren (rekenen, taal-lezen) en brede vorming (algemene ontwikkeling) en ontwikkelen (sociale ontwikkeling en
burgerschap).

Brede vorming

Visie op hedendaagse vaardigheden de ‘21st century skills’

De veranderingen in onze samenleving gaan razendsnel. We leven in het tijdperk van de digitale revolutie.  Van een industriële samenleving naar een netwerk samenleving. 
Kennis is overal. We hebben vaardigheden nodig bij het verwerven en toepassen van deze kennis: de 21e eeuwse vaardigheden. De aandacht voor deze vaardigheden neemt in ons curriculum een steeds grotere plek in.

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat het delen van kennis en het met elkaar (daarover ook internationaal) communiceren een steeds centralere speelt in onze samenleving. 

Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills: 

 • Samenwerking
 • Communicatie 
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulatie
 • ICT-digitale geletterdheid
 • Kritisch denken
 • Creativiteit
 • Probleem oplossend vermogen

Leren

Visie op taal-lezen

Taal is interactie. Taal is communicatie, gesproken of geschreven, verbaal of non-verbaal en eist dus per definitie interactie.
Interactief taalonderwijs veronderstelt dat kinderen leren in een krachtige leeromgeving die authentiek, sociaal en strategisch leren bevordert, die kinderen aanzet tot zelfstandig leren en rekening houdt met individuele verschillen tussen kinderen.

Visie op rekenen

Het allerbelangrijkste binnen ons rekenonderwijs is dat kinderen inzicht hebben in wat ze doen en waarom ze het doen. Het gebruik van contexten en hulpmateriaal is erg belangrijk, deze moeten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Het uiteindelijke doel van het reken-wiskunde onderwijs is functionele gecijferdheid: iemand die gecijferd is, kan adequaat handelen in rekenwiskundige situaties in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Hij is tevens in staat om zijn kennis en vaardigheden flexibel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in een continu veranderende maatschappij. We leren onze kinderen kritisch en probleemoplossend te denken en handelen.


Visie op lesgeven

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Download deze pagina Download de gehele schoolgids