Schoolontwikkeling 2020-2021

Schooljaar 2020-2021

Ook dit schooljaar zijn weer enkele nieuwe mensen op De Bottel komen werken. Nieuwe ideeën, andere taken gaan doen in de school of binnen Dynamiek scholengroep: dit geeft veranderingen. Natuurlijk willen we bestaande kwaliteiten vasthouden. "Samen leren" hopen we op een mooie wijze vorm te gaan geven, met kinderen met ouders en andere betrokkenen bij de school.

Onze uitdagingen voor het komende schooljaar.... 

Werken vanuit  een gezamenlijke missie-visie waarin eigenaarschap, verbinding en groei centraal staan.

 

Vreedzame school

In alle basisgroepen blijven we werken aan het programma ‘De Vreedzame School’. Centraal staat het streven om kinderen verder te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en verantwoording te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.  We gaan weer mediatoren opleiden en de nieuwe leerkrachten zullen een spoedopleiding gaan volgen.  Voor wie meer wil weten:Vreedzame school.

 

Onderzoekend leren binnen thematisch werken

We willen dat kinderen meer eigen inbreng kunnen hebben en meer kennis vergaren dan voorheen.  We gaan het model dat we samen (Bottel en Schakel) ontwikkeld hebben voor thematisch onderwijs in unit 4-8 verder gestalte geven.

 

Kindgesprekken

Het afgelopen schooljaar hebben de teams van De Schakel en De Bottel een nieuwe gesprekscyclus ingevoerd. Door de corona crisis hebben we de opzet van het laatste gesprek veranderd in een portfolio gesprek met ouders en kinderen. We zien het voeren van gesprekken met kinderen als basis voor een goede relatie. Leerkrachten zijn hierdoor in staat zullen goed aan te sluiten bij ieder kind op sociaal pedagogisch gebied, talentontwikkeling en leerdoelen. Natuurlijk hoort hier ook het geven en ontvangen van goede feedback bij.  Uiteindelijk zal dit bijdragen aan het meer zelf verantwoordelijk leren. 

 

Ontwikkeling unit 1-2-3

Het afgelopen schooljaar hebben we goed nagedacht en ons verdiept hoe we op De Bottel willen werken un unit 1-2-3.  We hebben een goede inhoudelijke doorgaande lijn in unit 1-2-3  ontwikkeld. We werken met een basisgroep 1 en twee basisgroepen 2-3 . Dit gaan we dit schooljaar gestalte geven en doorontwikkelen.  Verder gaan we aan de slag met de inhoudelijke samenwerking met PSZ en basisgroep 1 

 

ICT

Ook op ICT gebied gaan we nodige professionalisering doorvoeren. Zo zullen we de ICT vaardigheden in het gebruik van ProWise vergroten, nieuwe ICT toepassingen leren toepassen die niet methode gebonden zijn, de mogelijkheden van Classroom meer gaan toepassen bij ons onderwijs, ons verdiepen in het aanleren van meer mediawijsheid bij kinderen.

 

Samenwerking met De Schakel

Vanaf 2017-2018  werken we intensief (onderwijsinhoudelijk) samen met basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst. We hebben samen scholing gevolgd op het gebied van de Vreedzame School, Kindgesprekken, Thematisch werken, Unit ontwikkeling 1-2-3. Ook voor dit schooljaar staan weer gezamenlijke studiedagen en werkoverleggen gepland voor beide teams. 

 


Samen hebben we er heel veel zin in!

Tot ziens op De Bottel!