Schoolontwikkeling 2019-2020

Schooljaar 2019-2020

Ook dit schooljaar zijn weer enkele nieuwe mensen op De Bottel komen werken. Nieuwe ideeën, andere taken gaan doen in de school of binnen Dynamiek scholengroep: dit geeft veranderingen. Natuurlijk willen we bestaande kwaliteiten vasthouden. "Samen leren" hopen we op een mooie wijze vorm te gaan geven, met kinderen met ouders en andere betrokkenen bij de school.

Onze uitdagingen voor het komende schooljaar.... 

Werken vanuit  een gezamenlijke missie-visie waarin eigenaarschap, verbinding en groei centraal staan.

Vreedzame school

In alle basisgroepen blijven we werken aan het programma ‘De Vreedzame School’. Centraal staat het streven om kinderen verder te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, op een democratische manier beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen en verantwoording te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.  Het afgelopen schooljaar (2018-2019) hebben we mediatoren opgeleid en hebben alle leerkrachten hun certificaat behaald. De nieuwe leerkrachten zullen een spoedopleiding gaan volgen.  Voor wie meer wil weten:Vreedzame school.

Onderwijs met behulp van chromebooks

De inzet van ICT bij ons onderwijs bevalt goed. Leerkrachten en kinderen zijn zeer te spreken hierover. De kinderen zijn gemotiveerder, het programma Snappet werkt adaptief (dus meer op niveau van het individuele kind) en de leerkracht heeft meer info waardoor hij gerichter en beter instructie kan geven. Komend schooljaar gaan we ons verder verdiepen in de mogelijkheden van het werken met een chromebook.

Onderzoekend leren binnen thematisch werken

We willen dat kinderen meer eigen inbreng kunnen hebben en meer kennis vergaren dan voorheen.  We gaan ons daarom verdiepen in hoe we dit meer vorm kunnen geven. We gaan op zoek naar een goed model voor thematisch onderwijs en een goede manier van werken waarbij we alle kerndoelen aan bod kunnen laten komen en gebruik kunnen maken van alle talenten van de kinderen en de leerkrachten.


Kindgesprekken

In het schooljaar 2018-2019 hebben de teams van De Schakel en De Bottel zich verdiept  in het voeren van goede kindgesprekken en hebben we gesprekscyclus opgezet. We willen het komend schooljaar  hiermee gaan starten . We zien het voeren van gesprekken met kinderen als basis voor een goede relatie. We denken dat leerkrachten hierdoor nog beter in staat zullen zijn om goed aan te sluiten bij ieder kind op sociaal pedagogisch gebied, talentontwikkeling en leerdoelen. Natuurlijk hoort hier ook het geven en ontvangen van goede feedback bij.   Uiteindelijk zal dit bijdragen aan het meer zelf verantwoordelijk leren. 

Spelend leren in unit 1-2-3

Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het spelend leren in unit 1-2-3 en het inrichten van goede hoeken bij het thematisch werken. Daarnaast hebben we een werkmodel ontwikkeld waarmee we op een handige manier de thema's samen kunnen voorbereiden en uitwerken. Dit gaan we het komende schooljaar verder uitwerken. Daarbij gaan we ook op zoek naar een goed keuzebord dat past bij deze manier van werken.

Binnen Unit 1- 2-3 willen we steeds meer de verbinding zoeken middels het digikeuzebord waarbij kinderen elkaar ontmoeten op het leerplein en de lokalen.

Samenwerking met De Schakel

Vanaf 2017-2018  werken we intensief (onderwijsinhoudelijk) samen met basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst. We hebben samen scholing gevolgd op het gebied van de Vreedzame School en Kindgesprekken. Het komend schooljaar gaan we samen aan de slag met het onderwerp thematisch werken en onderzoekend leren en het spelend leren in de unit 1-2-3. Ook nu staan weer gezamenlijke studiedagen en werkoverleggen gepland voor beide teams. 

 


Samen hebben we er heel veel zin in!

Tot ziens op De Bottel!