Missie / Visie

Onze missie / visie

Op De Bottel hebben we oog voor de totale ontwikkeling van iedereen. We werken aan persoonsvorming. Daarnaast vergroten we continue de kennisontwikkeling; we vergroten kennis en leervermogen bij onze kinderen en onszelf. Hierbij zien we maatschappelijke voorbereiding; goed burgerschap en sociale vaardigheid, als de basis.

Wij hebben respect en verantwoordelijkheid; voor jezelf en de ander in elke omgeving, hoog in het vaandel staan. Dit alles geven wij vorm met mensen die vanuit passie het werken, leven en leren van en met kinderen centraal hebben staan.

De volgende drie kernwoorden staan daarbij centraal bij ons op school:

 • Eigenaarschap
 • Verbinding
 • Groei

Visie op vaardigheden

Kennis is overal. We hebben vaardigheden nodig bij het verwerven en toepassen van deze kennis. De aandacht voor deze vaardigheden neemt in ons curriculum een steeds grotere plek in.

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de volgende vaardigheden:

 • Samenwerking
 • Communicatie 
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulatie
 • ICT-digitale geletterdheid
 • Kritisch denken
 • Creativiteit
 • Probleem oplossend vermogen

Visie op burgerschap

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan en hun keuzes maken, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In onze school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 


Visie op ICT en digitale geletterdheid

ICT speelt een belangrijke rol binnen ons totale onderwijssysteem. Interactieve computertechnologie is overal aanwezig en het verbindt alles. De Bottel biedt modern onderwijs met moderne middelen en up-to-date software.

ICT is een middel waarmee we met kinderen aan de ontwikkeling van alle 21e eeuwse vaardigheden werken. Kinderen leren met digitale middelen om te gaan en leren digitale informatie goed te analyseren en te gebruiken. Kinderen zijn zich bewust van veel voorkomende gevaren op internet en zijn zich bewust van hun eigen online gedrag. Creatieve gebruiksmogelijkheden van ICT krijgen duidelijk aandacht in ons lesprogramma.

ICT is in allerlei vakken en op alle plekken in de school toepasbaar. Het dient als middel om de wereld van kinderen steeds groter te laten worden, met plezier te laten ontdekken en daarmee sneller een steeds groter aantal doelen te bereiken.

ICT biedt voor leerkrachten ideale mogelijkheden om vakken te verbinden, passend onderwijs vorm te geven, makkelijker inzicht te krijgen in door kinderen gemaakt werk en het werken overzichtelijker en efficiënter te maken. Continu deskundigheidsbevordering wordt daarbij gestimuleerd en daar waar interne deskundigheid een grens zou kunnen zijn, creëren we kansen door externe deskundigheid te benutten. (clusterniveau, ouders, scholing e.d.)

Leren

Visie op rekenen

Het allerbelangrijkste binnen ons rekenonderwijs is dat kinderen inzicht hebben in wat ze doen en waarom ze het doen. Het gebruik van contexten en hulpmateriaal is erg belangrijk, deze moeten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Het uiteindelijke doel van het reken-wiskunde onderwijs is functionele gecijferdheid: iemand die gecijferd is, kan adequaat handelen in rekenwiskundige situaties in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Hij is tevens in staat om zijn kennis en vaardigheden flexibel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in een continu veranderende maatschappij. We leren onze kinderen kritisch en probleemoplossend te denken en handelen.

Visie op taal-lezen

Taal is interactie. Taal is communicatie, gesproken of geschreven, verbaal of non-verbaal en eist dus per definitie interactie.

Interactief taalonderwijs veronderstelt dat kinderen leren in een krachtige leeromgeving die authentiek, sociaal en strategisch leren bevordert, die kinderen aanzet tot zelfstandig leren en rekening houdt met individuele verschillen tussen kinderen.


Visie op lesgeven

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Het verzorgen van goed onderwijs is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties voor ons zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen actief betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig en samen laten werken