Kwaliteit

De scholen van Dynamiek Scholengroep staan voor kwalitatief goed onderwijs.

Kwaliteit betekent :
De mate waarin De Bottel erin slaagt doelen te bereiken tot tevredenheid van zichzelf, de overheid, de ouders/verzorgers en de kinderen.


Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen

Onder extra zorg verstaan we begeleiding van kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Verder kan extra zorg ook bestaan uit zorg op het sociaal-emotionele vlak. Deze zorg vond en vindt plaats in en buiten de klas. Voor hulp kunnen we onze onderwijsassistente inzetten. Daarnaast kunnen we een beroep doen op enkele geschoolde vrijwilligers.


Verwijzingen naar het Speciaal Onderwijs 

In onderstaande lijst treft u het aantal kinderen aan die verwezen zijn naar speciaal onderwijs:

  • 2013-2014 1 leerling verwezen naar SBO De Twister (voorheen De Peelhorst)
  • 2014-2015 0 leerlingen verwezen
  • 2015-2016 0 leerlingen verwezen
  • 2016-2017 2 leerlingen verwezen naar SBO de Peelhorst
  • 2017-2018 1 leerling verwezen naar SBO de Peelhorst

Voor de cijfermatige en inhoudelijke onderbouwing van de specifieke zorg voor onze leerlingen verwijzen we naar het BOP (bovenschools ondersteuningsplan) en SOP (school ondersteuningsplan); deze kunt u inzien via de interne begeleider.


Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden

De eindtoets Route 8

 

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheden meet. Het resultaat van de eindtoets geeft aan welk type vervolgonderwijs bij de leerling past. Het schooladvies staat centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Voor 1 maart wordt het schooladvies gegeven. Dit advies is leidend.

De uitslag van de eindtoets is een onafhankelijk tweede gegeven. De afname van de eindtoets is wettelijk vastgesteld tussen 15 april en 15 mei.  Voor verdere informatie zie de website van Route 8.

Jaar van afname

Standaardscore De Bottel

Gem.landelijke standaardscore

2018

215,2

206

 

De eindtoets CITO in groep 8   (tot 2017)

Om onderstaand schema te kunnen lezen is het van belang dat u weet dat de standaardscore een getal is op een schaal die loopt van 501 tot en met 550. In de brochures CITO wordt dit toegelicht. Zie www.cito.nl Dit gebeurt ook op de voorlichtingsavond voor de ouders van de kinderen van groep 8, met betrekking tot het voortgezet onderwijs, die in feb/maart plaats zal vinden.

Jaar van afname

Standaardscore De Bottel (ongc)

Gem.landelijke standaardscore

2013

535.1

534.7

2014

533.6

534.4

2015

539.3

536.9

2016

535.2

534.5

2017

535.1

535.6

 

 

 

 

Leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

In onderstaand overzichtje treft u de uitstroomgegevens aan van onze schoolverlaters vergeleken met de voorgaande jaren.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal leerlingen

19

24

15

17

20

 

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

LWOO


 

0%

 

0%

 

0%

1

6%


 

0%

VMBO B

2

10%

2

8%


 

0%

1

6%

1

5%

VMBO K/T

VMBO T/Havo

8


 

42%


 

10


 

42%


 

10

67%

7

41%

2

7

10%

35%

HAVO

HAVO / VWO


 

8


 

42%


 

6


 

25%


 

1


 

6%


 

7


 

41%

2

5

10%

25%

VWO / VWO+

1

5%

6

25%

4

27%

1

6%

3

15%

*Aanvullend: dit jaar is onze leerling met het syndroom van Down vanuit groep 8 naar speciaal voortgezet onderwijs gegaan.


Kwaliteitsverbetering personeel

Binnen het kader van Integraal Personeels Beleid (IPB) van Dynamiek Scholengroep blijft het personeel zich scholen om hun eigen kwaliteit en de kwaliteit van de school te blijven verbeteren. Een en ander onder het motto “een leven lang leren”.

Veel scholing is teamgebonden bijvoorbeeld het verwerven van kennis en kunde met betrekking tot schoolontwikkeling. Daarom zijn er jaarlijks ook studiemomenten gepland. Deze vallen gedeeltelijk onder schooltijd, waardoor de kinderen af en toe vrij hebben.

 

Naast de teamgebonden scholing kan elk personeelslid ook een individuele scholingswens hebben. In principe wordt hier zoveel mogelijk ruimte voor geboden. Daarbij is het wel voorwaarde dat er raakvlakken zijn met het onderwijs op De Bottel.

Komend schooljaar bekwamen we ons als team verder middels het scholingstraject van De Vreedzame school en in het voeren van kindgesprekken. Ook ontwikkelen zich diverse collega’s dmv het volgen van een (register leraar) training op het gebied van mindset.