Ouderraad

De Ouderraad betekent ............ leuke activiteiten organiseren voor de schooljeugd...

Daarmee nemen we het schoolteam een behoorlijk stuk werk uit handen en kunnen we ervoor zorgen dat enkele tradities blijven bestaan, die anders door tijdgebrek misschien minder aandacht zouden krijgen of zelfs zouden komen te vervallen.

Tevens fungeert de OR als achterban van het schoolteam en de MR (Medezeggenschapsraad).
Om een beter beeld te krijgen van hoe ouders tegen bepaalde zaken aankijken, kan de OR naar de mening van het schoolteam en de MR vragen.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur met daaraan gekoppeld een werkgroepenstructuur.
Een werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die gezamenlijk een activiteit organiseren binnen een vooraf vastgestelde periode. Dit in samenspraak met het dagelijks bestuur en een aanspreekpunt uit het schoolteam.

Heb je tijd en zin om een activiteit mee te organiseren…..

!! …wacht dan niet langer en meld je aan voor een werkgroep op ouderraad.lottum@gmail.com !!

 

Naast het organiseren van activiteiten zijn er op de dagen zelf vaak ook nog wat extra “handjes” nodig. Hiervoor wordt middels ISY een oproep gedaan voor hulpouders.
Vele handen maken licht werk en alleen met jullie hulp kunnen we de activiteiten voor de Lottumse Lottumse schooljeugd blijven organiseren.


Dagelijks Bestuur Ouderraad bestaat uit:

·        Monique Corbey (voorzitter)

·        Marijn van der Coelen

·        Marjet Derix

·        Mieke Hoogveld (penningmeester)

·        Silke van Deelen

·        Yvonne van der Beele (secretaris) 

·        Yvonne van Rijswick 


De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €14,00 per leerling.

Dit bedrag geldt voor leerlingen die een volledig schooljaar bij ons op school zitten. Instromende leerlingen betalen €14,00 min het aantal maanden (x €1,50) dat ze nog niet op De Bottel zaten. Ouders van deze leerlingen krijgen hierover bericht van de penningmeester van de ouderraad.

 

De volgende activiteiten worden mede bekostigd uit de ouderbijdrage:

·        Een bijdrage aan culturele activiteiten, crea/techniek/expressiemiddagen.

·        Kosten die verbonden zijn aan vieringen rondom Sintermerte, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen.

·        Een bijdrage aan sportieve activiteiten, de Horster Wandel-3-daagse en de Koningsspelen.

·        Een deel van de kosten verbonden aan de schoolverlatersavond voor groep 8 aangezien (bijna) iedere leerling een keer afscheid neemt van De Bottel. Dit afscheid wordt altijd groots opgezet zodat het voor de kinderen een onuitwisbare herinnering wordt. 

 

De kosten van het schoolreisje vallen NIET onder de ouderbijdrage. Deze kosten kunnen per groep en per jaar wisselen en worden dan ook jaarlijks vastgesteld. De buskosten zullen altijd in rekening gebracht worden, ook als uw kind onverhoopt niet mee zou kunnen. De overige kosten krijgt u wel terug.


De ouders binnen de MR hebben recht op instemming omtrent de vaststelling, wijziging, hoogte van het bedrag én over de besteding van het bedrag.


 


Mocht er op het einde van het schooljaar nog geld over zijn, dan komt dit altijd ten goede aan de kinderen van de school. Het team kan hiervoor wensen indienen. Samen met de ouderraad wordt bekeken wat er aangeschaft wordt.

Meer over de ouderbijdrage – onder meer de betaling - leest u aan het begin van het schooljaar op ISY.

 


De ouderbijdrage komt enkel en alleen maar ten goede komt aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook wenselijk/belangrijk dat u deze bijdrage doet. We hebben er echter begrip voor als u het financieel moeilijk(er) op kunt brengen. Daarom willen wij u er op wijzen dat mensen met een minimum inkomen vrij eenvoudig een tegemoetkoming kunnen vragen bij de sociale dienst op de gemeente.