Ouderraad

De Ouderraad betekent ............ leuke activiteiten organiseren voor de schooljeugd...

Daarmee nemen we het schoolteam een behoorlijk stuk werk uit de handen en kunnen we ervoor zorgen dat een aantal tradities blijven bestaan, die anders door tijdgebrek misschien niet de aandacht zouden krijgen waar de kinderen recht op hebben.

Tevens fungeert de OR als achterban van het schoolteam en de MR (Medezeggenschapsraad).
Om een beter beeld te krijgen over hoe ouders tegen bepaalde zaken aankijken, kan door het schoolteam en de MR naar een mening gevraagd worden.

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur met daaraan gekoppeld een werkgroepenstructuur.
Een werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die gezamenlijk een activiteit organiseren binnen een vooraf vastgestelde periode. Dit in samenspraak met het dagelijks bestuur en een aanspreekpunt uit het schoolteam.

Heb je tijd en zin om een activiteit mee te organiseren…..

!! Wacht dan niet langer en meld je aan voor een werkgroep op ouderraad.lottum@gmail.com !!

Naast het organiseren van de activiteiten zijn er op de dag van de activiteiten vaak ook nog wat extra “handjes” nodig. Hiervoor zal middels ISY een oproep worden gedaan voor hulpouders.
Vele handen maken licht werk en allen met jullie hulp kunnen we de activiteiten voor de Lottumse schooljeugd blijven organiseren.

Dagelijks Bestuur Ouderraad bestaat uit:

  • Monique Corbey (Voorzitter)
  • Mieke Hoogveld (Penningmeester)
  • Yvonne v.d. Beele en Marijn v.d. Coelen (Secretaris/communicatie PR) 
  • Yvonne van Rijswick (All round/praktische zaken)

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €14,00 per leerling.

Dit bedrag geldt voor leerlingen die een volledig schooljaar bij ons op school zitten. Instromende leerlingen betalen €14,00 min het aantal maanden (x €1,50) dat ze nog niet op De Bottel zaten.

Ouders van deze leerlingen krijgen hierover bericht van de penningmeester van de ouderraad.

De ouders binnen de MR hebben recht op instemming omtrent de vaststelling, wijziging, hoogte van het bedrag én over de besteding van het bedrag.

De volgende activiteiten worden
mede bekostigd uit uw bijdrage :

  • Een bijdrage aan culturele activiteiten, crea/techniek/expressie middagen.
  • Kosten die verbonden zijn aan sinterklaas, kerst, carnaval en pasen. De koningsspelen; hiervoor worden soms spellen gehuurd en de kinderen krijgen een traktatie enz.
  • Een deel van de kosten verbonden aan de schoolverlatersavond voor groep 8 aangezien (bijna) iedere leerling een keer afscheid neemt van De Bottel. Dit afscheid wordt altijd groots opgezet zodat het voor de kinderen een onuitwisbare herinnering is. 

Mocht er op het einde van het schooljaar nog geld over zijn, dan komt dit altijd ten goede aan de kinderen van de school. Het team kan hiervoor wensen indienen en samen met de ouderraad wordt bekeken wat er aangeschaft wordt.

De kosten van het schoolreisje vallen niet onder de ouderbijdrage. Deze kosten kunnen per groep en per jaar wisselen en worden dan ook jaarlijks vastgesteld. De buskosten zullen altijd in rekening gebracht worden, ook als uw kind onverhoopt niet mee zou kunnen. De overige kosten krijgt u wel terug.

Meer over de ouderbijdrage -o.a. hoe die betaald kan worden- leest u aan het begin van het schooljaar op ISY.

Uit het bovenstaande blijkt dat de ouderbijdrage alleen maar ten goede komt aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook wenselijk/belangrijk dat u deze bijdrage doet. We hebben er echter begrip voor als u het financieel moeilijk(er) op kunt brengen. Daarom willen wij u er op wijzen dat mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming kunnen vragen bij de sociale dienst op de gemeente door middel van een vrij eenvoudige procedure.