Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan dat bestaat uit ouders en leerkrachten. Op onze school bestaat de MR uit 4 personen, 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR heeft als taak kritisch te volgen welke keuzes er gemaakt worden op school. Ook moet de directeur over een aantal zaken advies, dan wel instemming vragen aan de MR.

Wanneer je als ouders iets bespreekbaar wilt maken op school, is de eenvoudigste weg het benaderen van een van de ouders binnen de MR. Een andere mogelijkheid is het bezoeken van de MR-vergaderingen. Deze zijn openbaar. De agenda en de notulen van de vergadering zijn te vinden op ISY. Zo zal er regelmatig te lezen zijn waarmee de MR bezig is.

Contact kunt u ook via de mail zoeken : mr@bottel.nl

De samenstelling Medezeggenschapsraad

Joyce Vreede - ouder
Mariska Wilmink - ouder
Corry Obbink - leerkracht
Bjorn Schamp - leerkracht


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen. In het GMR-reglement is vastgelegd over welke zaken de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Voor meer informatie zie www.dynamiek.nu. Het mailadres van het secretariaat van de GMR is: gmr@dynamiek.nu.