Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR staat als orgaan tussen het bestuur en de GMR enerzijds en de ouders en teamleden anderzijds. De MR heeft de taak over alle zaken die de school aangaan, mee te denken en adviezen te geven. In een aantal zaken is de directeur verplicht de MR eerst instemming of advies te vragen voordat hij een besluit neemt. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen aan te dragen bij directeur en schoolbestuur. Wanneer je als ouder iets bespreekbaar wilt maken op school kun je het beste eerst de leerkrachten of directeur benaderen. Je kunt ook de ouders van de MR benaderen. Een andere mogelijkheid is het bezoeken van een MR vergadering. Deze zijn openbaar. De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn te vinden op ISY.  Zo zal er regelmatig te lezen zijn waarmee de MR bezig is.

Je kunt contact zoeken met de MR via mail: mr@bottel.nl

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

Joyce Vreede - ouder

Mariska Wilmink - ouder

Lian Peters - leerkracht

Erik Nellen - leerkracht


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen. In het GMR-reglement is vastgelegd over welke zaken de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Voor meer informatie zie www.dynamiek.nu. Het mailadres van het secretariaat van de GMR is: gmr@dynamiek.nu.