Ouders

Binnen de scholen van Dynamiek Scholengroep en dus ook op De Bottel voelen veel ouders/verzorgers zich betrokken. Deze betrokkenheid komt op verschillende manieren tot uiting.


Het belang van ouderbetrokkenheid: Samen werken aan de groei van onze kinderen.

Elk schooljaar starten we in alle groepen met een algemene ouderavond, ergens in de derde schoolweek. Tijdens deze avond is er een algemeen deel rondom de schoolontwikkelthema’s en kunnen de ouders kennismaken met de groepsleerkrachten en met de lesstof die de kinderen gedurende het schooljaar aangeboden krijgen. 
Verder vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats voor de herfstvakantie. Ook is er bij het rapport in ieder geval een 10-min-gesprek gepland. U vindt de exacte data terug op de schoolkalender en op ISY. Overige gesprekken vinden op verzoek en/of afspraak plaats.

Verder zijn er thematische ouderavonden onder meer in verband met overgang naar het Voortgezet Onderwijs, De Vreedzame School, de Communie en het Vormsel. Of bijvoorbeeld rondom een specifiek thema als “Omgaan met multimedia, groepsdruk en pesten”. Via ons digitale communicatiesysteem ISY worden alle ouders/verzorgers  tijdig uitgenodigd.

Verder zoeken we steeds meer naar mogelijkheden om ouders binnen de schoolontwikkeling te betrekken, niet alleen in de OR, MR of voor de ondersteuning bij schoolactiviteiten, maar juist ook door het openstellen van de groepen om eens mee te kijken hoe het er bijvoorbeeld in een les met Snappet aan toe gaat. We zetten hierin kleine stappen, ouders met goede ideeën nodigen we dan ook graag uit om ze met ons te delen!


De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €14,00 per leerling.

Dit bedrag geldt voor leerlingen die een volledig schooljaar bij ons op school zitten. Instromende leerlingen betalen €14,00 min het aantal maanden (x €1,50) dat ze nog niet op De Bottel zaten.

Ouders van deze leerlingen krijgen hierover bericht van de penningmeester van de ouderraad.

De ouders binnen de MR hebben recht op instemming omtrent de vaststelling, wijziging, hoogte van het bedrag én over de besteding van het bedrag.

De volgende activiteiten worden
mede bekostigd uit uw bijdrage :

  • Een bijdrage aan culturele activiteiten, crea/techniek/expressie middagen.
  • Kosten die verbonden zijn aan sinterklaas, kerst, carnaval en pasen. De koningsspelen; hiervoor worden soms spellen gehuurd en de kinderen krijgen een traktatie enz.
  • Een deel van de kosten verbonden aan de schoolverlatersavond voor groep 8 aangezien (bijna) iedere leerling een keer afscheid neemt van De Bottel. Dit afscheid wordt altijd groots opgezet zodat het voor de kinderen een onuitwisbare herinnering is. 

Mocht er op het einde van het schooljaar nog geld over zijn, dan komt dit altijd ten goede aan de kinderen van de school. Het team kan hiervoor wensen indienen en samen met de ouderraad wordt bekeken wat er aangeschaft wordt.

De kosten van het schoolreisje vallen niet onder de ouderbijdrage. Deze kosten kunnen per groep en per jaar wisselen en worden dan ook jaarlijks vastgesteld. De buskosten zullen altijd in rekening gebracht worden, ook als uw kind onverhoopt niet mee zou kunnen. De overige kosten krijgt u wel terug.

Meer over de ouderbijdrage -o.a. hoe die betaald kan worden- leest u aan het begin van het schooljaar op ISY.

Uit het bovenstaande blijkt dat de ouderbijdrage alleen maar ten goede komt aan uw eigen kind(eren). Het is daarom ook wenselijk/belangrijk dat u deze bijdrage doet. We hebben er echter begrip voor als u het financieel moeilijk(er) op kunt brengen. Daarom willen wij u er op wijzen dat mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming kunnen vragen bij de sociale dienst op de gemeente door middel van een vrij eenvoudige procedure.


Hulpouders

Hulpouders helpen op de werkvloer. In het begin van ieder schooljaar doen we een beroep op de ouders om zich op te geven als hulpouder. We zijn ons er van bewust dat we regelmatig een beroep op u doen.

Voor activiteiten die meer handen in de klas of meer begeleiding vragen is dit echter noodzakelijk.

Vooral bij “arbeidsintensieve” activiteiten als hoofdluiscreening, creamiddagen, techniek en handvaardigheid hebben we veel hulp nodig. Dit geldt ook voor bijv. het zorgen voor vervoer bij excursies. Des te meer ouders zich aanmelden des te beter kunnen we de activiteiten verdelen. We hopen dan ook dat we niet tevergeefs een beroep op u doen.